วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2552 ฉบับสังคมไทย : ปัญหาและทางออก

Friday, 02.27.2009, 04:52am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2552 ฉบับสังคมไทย : ปัญหาและทางออก

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 วิเคราะห์การติดตามทวงถามหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ชเนตตี พิพัฒนางกูร)  [p1-37]
  คำสำคัญ การติดตามทวงหนี้ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล  
 • บทที่ 2 วิกฤตสังคมไทย : แนวทางป้องกันภัยเยาวชนจากการใช้อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัย (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง และคณะ) [p39-73]
  คำสำคัญ วิกฤตสังคมไทย ภัยจากอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 การศึกษาเพศวิถีของวัยรุ่นตั้งครรภ์ในวัยเรียน (ประไพพิศ เขมะชิต และคณะ) [p75-133]
  คำสำคัญ วัยรุ่นตั้งครรภ์วัยเรียน การศึกษาเรื่องเพศ
 • บทที่ 4 การปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ปรีชา  ปิยจันทร์ และคณะ) [p135-185]
  คำสำคัญ ปัญหาอุปสรรคการปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
 • บทที่ 5 พื้นฐานความเข้าใจ กรณีเขตแดน-ปราสาทพระวิหาร (ประกาสิทธิ์ แก้วมงคล) [p187-216]
  คำสำคัญ ปัญหาประสาทเขาพระวิหาร เขาพระวิหาร ปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา 
 • บทที่ 6 แนะนำหนังสือรัฐธรรมนูญสถาปนา : ชีวิตและชะตากรรมของประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทย (ธนศักดิ์ สายจำปา) [p217-223]
  คำสำคัญ : รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย วัฒนธรรมไทย
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: