วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2549-มกราคม 2550 ฉบับความรู้ที่ยั่งยืน

Tuesday, 10.31.2006, 04:48am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2549-มกราคม 2550 ฉบับความรู้ที่ยั่งยืน

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   บ้านหนองกลางดง (ประคอง  สุคนธจิตต์) [p1-16
  คำสำคัญ : บ้านหนองกลางดง ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง
 • บทที่ 2   การศึกษาตัวชี้ภาวะความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลงบกระแสเงินสด : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วรรณนิภา  หล่อเพ็ญศรี) [p17-42] 
  คำสำคัญ : ภาวะความล้มเหลวทางการเงิน
 • บทที่ 3   พัฒนาการ ผลกระทบของบรรษัทค้าหลีกข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีกไทยและนโยบายการแก้ไขปัญหาของไทย (กฤษณะ  บุหลัน) [p43-69
  คำสำคัญ : บรรษัทค้าปลีกข้ามชาติ ธุรกิจค้าปลีกไทย  
  Keywords : 
  The Big Retail Multi-national ; Thai Retail Business
 • บทที่ 4   ตลาดน้ำอัมพวา : การท่องเที่ยวและการจัดการ (วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ) [p71-105
  คำสำคัญ : ตลาดน้ำอัมพวา การท่องเที่ยว การจัดการ   
  Keywords : Amphawa Floating Market ; Tourism ; Management 
 • บทที่ 5   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ศึกษากรณีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ (ปรีชา  พันธุ์แน่น) [p107-135
  คำสำคัญ : อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ การตัดสินใจ   
  Keywords : National Park ; Doi Inthanon
 • บทที่ 6   การใช้พลังงานทางเลือกในสังคมไทย : กรณีศึกษาไบโอดีเซลจากพืชสบู่ดำ (ปรีชา  ปิยจันทร์) [p137-164
  คำสำคัญ : พลังงานทางเลือก ไปโอดีเซล สบู่ดำ  
  Keywords : Biodiesel ; Physic nut 
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา