วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2551 ฉบับการเมืองสีเขียว

Monday, 06.30.2008, 04:36am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2551 ฉบับการเมืองสีเขียว

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี : ศึกษากรณีเทศบาลนครพิษณุโลก (จำลอง โพธิ์บุญ) [p1-39]
  คำสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครพิษณุโลก
 • บทที่ 2 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกาภิวัตน์ : วิเคราะห์นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) [p41-102]
  คำสำคัญ การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม นโยบายสหรัฐอเมริกา ปัญหาภาวะโลกร้อน 
  Keywords : Environmental Politics ;  United States politics ;  Global Warming ;
 • บทที่ 3 เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ทศพล  งานไพโรจน์) [p103-121]
  คำสำคัญ การบริหารงาน เทศบาลเมืองท่าข้าม การมีส่วนร่วม 
  Keywords : Participation
 • บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์) [p123-143]
  คำสำคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  Keywords : The people Participation
 • บทที่ 5 ประชาสังคมกับการ (ตาม) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : ข้อสังเกตบางประการ (กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ) [p145-166]
  คำสำคัญ ประชาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 6 การบูรณาการการจัดการมลพิษทางน้ำของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรอบ (วัชรินทร์ อินทพรหม) [p167-199]
  คำสำคัญ การบูรณาการ มลพิษทางน้ำ องค์กรปกครองท้องถิ่น
 • บทที่ 7 เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน (ธนศักดิ์ สายจำปา) [p201-210]
  คำสำคัญ : ความมั่นคงที่ยั่งยืน
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา