วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2551 ฉบับวิกฤติเมืองหลวง

Wednesday, 02.27.2008, 04:36am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2551 ฉบับวิกฤติเมืองหลวง

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การพัฒนาชุมชนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร (ธนศักดิ์ สายจำปา) [p1-33]
  คำสำคัญ การพัฒนาชุมชน ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
  Keywords : Community Development ; Land of the Crown Property
 • บทที่ 2 บทบาทภาคประชาชนในการผ่าทางตันปัญหาชุมชนแออัด (บุญเลิศ วิเศษปรีชา) [p35-68]
  คำสำคัญ บทบาทภาคประชาชน ปัญหาชุมชน ชุมชนแออัด 
  Keywords : The public sector; Community problems;  Slum 
 • บทที่ 3 โลกความรุนแรงของวัยรุ่นในบริบทความเป็นเมือง (ปนัดดา ชำนาญสุข)  [p69-118]
  คำสำคัญ ความรุนแรงของเด็กวัยรุ่น ภาวะชายขอบ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ การเมือง และวัฒนธรรม 
  Keywords : Youth Violence ; Marginalize ; Power Relationship ; Political and Cultur
 • บทที่ 4 นโยบายและมาตรการของรัฐภายใต้สภาวการณ์ก่อความไม่สงบในเมืองหลวง (อนันต์ บุญสนอง) [p119-148]
  คำสำคัญ มาตรการของรัฐ การก่อความไม่สงบ  
  Keywords : Measures of the State ;  The Terrorists
 • บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร : กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (จินดา จอกแก้ว) [p149-184]
  คำสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงาน ผู้สอบบัญชีภาษีอากร    
  Keywords : Tax Auditor 
 • บทที่ 6 ถามท้าโลกาภิวัตน์ Questioning Globalization (พรรณี บัวเล็ก) [p185-196]
  คำสำคัญ : โลกาภิวัตน์ 
  Keywords : Globalization
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา