วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2550 ฉบับจริยธรรมกับอำนาจ

Saturday, 06.30.2007, 04:33am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2550 ฉบับจริยธรรมกับอำนาจ

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   อำนาจและจริยธรรมในการปกครอง (อุทัย  อาทิเวช) [p1-29]
  คำสำคัญ : อำนาจ จริยธรรม การปกครอง
 • บทที่ 2   ผลประโยชน์ทับซ้อน : แนวคิดและแนวทางการป้องกันแก้ไข (สมศักดิ์  สามัคคีธรรม) [p31-56]
  คำสำคัญ : ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 • บทที่ 3   ประเทศกำลังพัฒนา : ประชาธิปไตย หรือเผด็จการ? (เชษฐา  พวงหัตถ์) [p57-122]
  คำสำคัญ : ประเทศกำลังพัฒนา ประชาธิปไตย เผด็จการ
 • บทที่ 4  การจัดการดุลยภาพระหว่างจริยธรรมกับอำนาจท่ามกลางความแตกต่างและความขัดแย้ง (สู่ดิน  ชาวหินฟ้า) [p123-158]
  คำสำคัญ : การจัดการ ดุลยภาพ จริยธรรม อำนาจ ความขัดแย้ง 
 • บทที่ 5   การพัฒนาภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพของนายก อบต. เพื่อประสิทธิผลขององค์การ (อุษณี  มงคลพิทักษ์สุข)[p159-196]
  คำสำคัญ : การพัฒนา ภาวะผู้นำ นายก อบต.
 • บทที่ 6   ความเป็นหนึ่งเดียวของศาสตร์  ศาสนา และศิลปะ (สมควร  กวียะ) [p197-228]
  คำสำคัญ : สื่อสารมวลชน ศาสนา ศิลปะ 
 • บทที่ 7   การ์ตูนบอยเลิฟ (Boylove) : โลกอิสระของผู้หญิง (ศรัณย์  สิงห์ทน) [p229-248]
  คำสำคัญ : การ์ตูนบอยเลิฟ สื่อบันเทิง วัฒนธรรมประชานิยม การบริโภคสื่อ  
  Keywords : Boylove Cartoon, Media Entertainment Popular Culture, Media Consumption
 • บทที่ 8   ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินงานของโครงการบริหารทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก (นุสรา  บุญสนอง) [p249-274]
  คำสำคัญ : ประสิทธิผล การดำเนินงาน  
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา