วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550 ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

Tuesday, 02.27.2007, 04:32am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550 ฉบับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   การยืนหยัดต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์ จากหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเมือง กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม (ปรีชา  ปิยจันทร์ และคณะ) [p1-46]  
  คำสำคัญ : 
  เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา สมุทรสงคราม
 • บทที่ 2   วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม (สนอง  ดีประดิษฐ์ และคณะ) [p47-76]  
  คำสำคัญ : ประมงพื้นบ้าน วิถีชีวิต สมุทรสงคราม
 • บทที่ 3   การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิด ตำบลแพรกหนามแดง จำกัด (สุทิศา  รัตนวิชา และคณะ) [p77-108]  
  คำสำคัญ : การตลาด ปลาสลิด สหกรณ์ แพรกหนามแดง 
 • บทที่ 4   การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ บรรจุอาหารแทนภาชนะที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและเป็นภัยต่อสุขภาพ : กรณีศึกษาตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม (พัสรินณ์  พันธุ์แน่น และคณะ) [p109-144]  
  คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาชนะบรรจุอาหาร ตลาดน้ำท่าคา
 • บทที่ 5   แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม (นิตย์ สัมมาพันธ์  และคณะ) [p145-184]  
  คำสำคัญ : การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สมุทรสงคราม
 • บทที่ 6   แนวทางการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ ชุมชนแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (ประชัน วัลลิโก และคณะ) [p185-217]  
  คำสำคัญ : การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนแม่กลอง
 • บทที่ 7   ตลาดน้ำท่าคา : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ) [p119-250]  
  คำสำคัญ :  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดน้ำท่าคา 
 • บทที่ 8   การจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และคณะ) [p251-286]  
  คำสำคัญ :  การจัดการโฮมสเตย์ เศรษฐกิจพอเพียง บางคนที 
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา