วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2549 ฉบับพลังงานทดแทน

Friday, 06.30.2006, 04:29am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2549 ฉบับพลังงานทดแทน

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   เชื้อเพลิงสะอาด บนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (พิสมัย เจนวนิชปัญจกุล) [p1-21]
  คำสำคัญ : พลังงาน พลังงานสะอาด
 • บทที่ 2   ความท้าทายของการพัฒนาพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย (จำนง สรพิพัฒน์) [p23-27
  คำสำคัญ : พลังงานลม
 • บทที่ 3   พลังงานน้ำ...พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน (ลัดดา แกล้วกล้า) [p29-50
  คำสำคัญ : พลังงานน้ำ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • บทที่ 4   อุปสรรค์ในการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย (พัสรินณ์ พันธุ์แน่น) [p51-68
  คำสำคัญ : พลังงานแสงอาทิตย์  
  Keywords : Solar Cells
 • บทที่ 5   เอทานอล พลังงานที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร (ประพนธ์ วงศ์ท่าเรือ) [p69-74
  คำสำคัญ : เอทานอล 
  Keywords : Ethanol 
 • บทที่ 6   Gasohol : เชื้อเพลิงทางเลือกของผู้ใช้รถยนต์วันนี้ (วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ) [p75-90
  คำสำคัญ : แก๊สโซฮอล์  
  Keywords : Gasohol
 • บทที่ 7   โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายเล็ก (Small Power Producers : SPP) พลังงานชีวมวล หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานทดแทน (ปรีชา ปิยจันทร์) [p91-118
  คำสำคัญ : โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน พลังงานชีวมวล 
 • บทที่ 8   NGV หนึ่งในพลังงานทางเลือก (ฉัฐมณฑน์ มาลัยวงษ์) [p119-137
  คำสำคัญ : NGV พลังงานทางเลือก 
 • บทที่ 9   ระบบกฎหมายความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันจากเรือเดินทะเล (ธีระรัตน์ จีระวัฒนา) [p139-164
  คำสำคัญ : กฎหมายแพ่ง มลพิษน้ำมัน
 • บทที่ 10   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์ โดยใช้การประเมินผลิตภัณฑ์ (จงโปรด คชภูมิ) [p165-190
  คำสำคัญ : ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเบนซิน
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา