วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,2 ตุลาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ฉบับวาทกรรมการพัฒนา

Monday, 10.31.2005, 03:37am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,2 ตุลาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ฉบับวาทกรรมการพัฒนา

 • ปก
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1   วาทกรรมการพัฒนาในสังคมไทย (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร) [p1-27] 
  คำสำคัญ : สังคมไทย การพัฒนา
 • บทที่ 2   วิธีคิดทางสังคมวิทยาและปัญหาทางทฤษฎี (เชษฐา  พวงหัตถ์) [p29-75] 
  คำสำคัญ : สังคมวิทยา
 • บทที่ 3   ถิ่นกำเนิดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (พรรณี  บัวเล็ก) [p77-87] 
  คำสำคัญ : ข้าว ข้าวหอมมะลิ
 • บทที่ 4   การบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย : ศึกษาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยพายัพ (สนอง ดีประดิษฐ์) [p89-112] 
  คำสำคัญ : การบริหาร มหาวิทยาลัย 
 • บทที่ 5   โลกาภิวัตน์ : บทบาทและอิทธิพลต่อกระบวนการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคม (พงษ์เทพ  สันติกุล) [p113-140] 
  คำสำคัญ : สวัสดิการสังคม
 • บทที่ 6   การจัดการกรณีพิพาทของสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการแพร่กระจายของสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี (บุหงา  พุทธิปาโมกข์) [p141-164] 
  คำสำคัญ : สารตะกั่ว สิ่งแวดล้อม ลำห้วยคลิตี้ 
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา