วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2556 การพัฒนาสังคม : Social Development

Wednesday, 08.13.2014, 07:20am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 มิถุนายน – กันยายน 2556 การพัฒนาสังคม : Social Development
 • ปก
 • กองบรรณาธิการประจำฉบับ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 จากปัญหาสู่นโยบาย:ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ / พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
  คำสำคัญ ปัญหาผู้สูงอายุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายผู้สูงอายุ การลดคุณค่า การถูกทอดทิ้ง การเข้าถึงบริการ องค์กรผู้สูงอายุ 
  Keywords : 
  Problems of the elderly, Southern border provinces, Elderly Policy, Devaluation, Neglect, Access to services, Elderly organization
 • บทที่ 2 สังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน : การพัฒนาตัว วัด และการนำ ไปใช้ / วลัญชา สุพรรณธริกา 
  คำสำคัญ สังคมอุดมสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน ความอยู่ดีมีสุข ตัวชี้วัด ราชธานีอโศก 
  Keywords : 
  Happiness Society, Sustainable Development, Well-being, Indicators, RatchathaniAsoke
 • บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาการให้บริการผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / ไพรทูล เนตรพันทัง และธีระ ฤทธิรอด 
  คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา  การให้บริการ ผู้พิการ 
  Keywords : 
  Development, Guidelines, People with Disability
 • บทที่ 4 นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสร้างแรงจูงใจเข้าสู่การเป็นทหารกองประจำการ / พงษ์ศักดิ์  บัวศรี 
  คำสำคัญ การพัฒนา ทหารอาสาสมัคร การสร้างแรงจูงใจ ทหารกองประจำการ 
  Keywords : 
  Development, Motivation, Military Volunteer, Military Personnel
 • บทที่ 5 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกรจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขานจังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต  สิมสวย 
  คำสำคัญ :  การจัดการน้ำ, ลุ่มน้ำแม่ขาน 
  Keywords : 
  water management, Mae Khan watershed
 • บทที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินจากดัชนีพืชพรรณกับวิถีชีวิตครัวเรือนในบ้านควนทราย ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ / อุเทน  ทองทิพย์ ปิยะ ดวงพัตรา พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ เสาวนุช  ถาวรพฤกษ์  
  คำสำคัญ ดัชนีพืชพรรณ การใช้ที่ดิน วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ 
  Keywords : 
  Vegetation index, Land use, Livelihood, Relationship
 • บทที่ 7 ปัญหาการจัดเก็บภาษีรถยนต์มือสองในประเทศไทย / กฤช จรินโท 
  คำสำคัญ ปัญหาการจัดเก็บภาษี รถยนต์มือสอง 
  Keywords : 
  Tax Collection Problem, Used Car
 • บทที่ 8 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา