วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556 การบริหารและการจัดการ

Friday, 07.12.2013, 02:02am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556 การบริหารและการจัดการ
 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 เครือข่ายการบริหารเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กรอบแนวคิดเชิงพลวัตระบบ (ศรติ ภูมิโพธิ) [1-18]
  คำสำคัญ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การบริหารเชิงกลยุทธ์, จริยธรรมการบริหาร, การสร้างเครือข่าย, จริยธรรมธุรกิจ, ภาวะผู้นำ 
  Keywords : 
  Stakeholders Theory, Stakeholders, Strategic Management, Management Ethics, Networking, Business Ethics, Leadership
 • บทที่ 2 ภาวะผู้นำเต็มขอบเขตของปลัด อบต. กับประสิทธิผลขององค์การ : การวิเคราะห์จำแนกพหุ (อุษณี มงคลพิทักษ์สุข) [19-48]
  คำสำคัญ ภาวะผู้นำเต็มขอบเขต ภาวะผู้นำเปลี่ยนสภาพ ภาวะผู้นำแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นำปล่อยตามสบายประสิทธิผลขององค์การ การวิเคราะห์จำแนกพหุ 
  Keywords : 
  The Full Range Scale Leadership ; Transformational Leadership ; Transactional leadership ; Laissez-faire leadership ; Organizational Effectiveness ; Multi-discriminant Analysis
 • บทที่ 3 พลวัตของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี (ธนณัฏฐ์  ศรีโอษฐ์) [49-76]
  คำสำคัญ เครือข่ายทางการเมือง การกระจายอำนาจ ระบบอุปถัมภ์ 
  Keywords : 
  Political Network, Decentralization, Patronage System
 • บทที่ 4 ธรรมาภิบาล : บริบทประเทศไทย (ลาชิต ไชยอนงค์) [77-98]
  คำสำคัญ ธรรมาภิบาล แนวคิดธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
  Keywords : 
  Good Governance, The Corporate Governance Committee, Principles of good governance
 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับภาวะโลกร้อนในประเทศไทยตามสมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของ Kuznets (ธนดล  พรพุทธพงศ์) [99-116]
  คำสำคัญ ภาวะโลกร้อน  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  สมมติฐานสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์ 
  Keywords : 
  Global Warming, Economic Growth, Environmental Kuznets Curve Hypothesis
 • บทที่ 6 ความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย (เฉลิม  เกิดโมลี) [117-144]
  คำสำคัญ งานวิจัยระดับปริญญาเอก การประเมินผลการวิจัย ความก้าวหน้าของดุษฎี 
  Keywords : 
  Doctoral Research, Evaluating Research , Advances of Dissertation
 • บทที่ 7 ธรรมาภิบาลภาครัฐและเอกชน : บูรณาการระบบอภิบาลเพื่อการพัฒนา (พิพัฒน์  นนทนาธรณ์) [145-170]
  คำสำคัญ ระบบอภิบาล ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ไตรกำไร 
  Keywords : 
  Good Governance ; Corporate Governance ; Corporate Social Responsibility ;  TBL
 • บทที่ 8 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการความขัดแย้งชุมชนท้องถิ่น (นักรบ เถียรอ่ำ) [171-200]
  คำสำคัญ การจัดการความขัดแย้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
  Keywords : 
  Community Conflict Management, Local Government, Community
 • บทที่ 9 รูปแบบการประเมินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุนิษา  สาลีพวง) [201-204]
  คำสำคัญ รูปแบบการประเมิน / การบริหาร / การศึกษาขั้นพื้นฐาน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  Keywords : 
  Model Evaluating, Basic Education, Provincial Administration Organization
 • บทที่ 10 หนังสือรวมบทความวิจัยเกี่ยวกับบรรษัทบริบาล (ดุษฎี วรธรรมดุษฎี) [225-230]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา