วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - มกราคม 2556 สิ่งแวดล้อม: Environment

Wednesday, 06.12.2013, 03:02am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - มกราคม 2556 สิ่งแวดล้อม: Environment
 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 เงื่อนไขและผลของการปลูกพืชเพื่อรายได้กับการรักษานิเวศ : กรณีศึกษาการปลูกลิ้นจี่กับพืชผักของชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ชมภูนุช  ยอดประนันท์ และ สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร) [1-24]
  คำสำคัญ พืชเศรษฐกิจ เงื่อนไขของการปลูกพืช ผลของการปลูกพืช รายได้ ระบบนิเวศ ลิ้นจี่ พืชผัก บ้านแม่สาใหม่-แม่สาน้อย ชนกลุ่มน้อย 
  Keywords : Cash crops, Conditions of crops cultivation, consequences of crops cultivation,income, ecosystem, lychee, vegatables, Ban Mae Sa Mai - Mae Sa Noi, minority group
 • บทที่ 2 พันธกรณีร่วมกันของประเทศสมาชิกในการประชุมนานาชาติมีผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ไฉไล  ศักดิวรพงศ์) [25-48]
  คำสำคัญ :  การพัฒนาการผลิต การบริโภคอย่างยั่งยืน 
  Keywords : sustainable development on productivity and consumption
 • บทที่ 3 ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยอย่างยั่งยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (วาริท เจาะจิตต์) [49-68]
  คำสำคัญ คาร์บอนฟุตพริ้นท์, วอเตอร์ฟุตพริ้นท์, การประเมินวัฏจักรชีวิต, ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ 
  Keywords : Carbon Footprint, Water Footprint, Life Cycle Assessment, Natural Rubber Product
 • บทที่ 4 ความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของชาวนาหมู่บ้านคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (ณัฐธเนศ   มหาศักย์ศิริ) [69-92]
  คำสำคัญ ความรู้, ทัศนคติ, ปุ๋ยอินทรีย์, ชาวนา 
  Keywords : knowledge, attitude, organic fertilizer, farmer
 • บทที่ 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณตลาดน้ำโบราณบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (พรทิพย์ จุ้ยรอด) [93-114]
  คำสำคัญ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ำ การมีส่วนร่วม บางพลี 
  Keywords : Eco-Tourism Development, Floating Market, The participation of community,  Bangplee
 • บทที่ 6 การสื่อข่าวสารสีเขียว : กลยุทธ์การสร้างสรรค์ และปลูกจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์) [115-130]
  คำสำคัญ การสื่อสาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
  Keywords : Communication, Development, Nature of Environment
 • บทที่ 7 ความเสื่อมสภาพของแม่น้ำลี้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (สามารถ ใจเตี้ย และ ชวลิต วโรดมรังสิมันต์) [131-156]
  คำสำคัญ ความเสื่อมสภาพ  แม่น้ำลี้  นโยบายสาธารณะ 
  Keywords : Deterioration, Li river, Public policy
 • บทที่ 8 รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน  : กรณีศึกษา ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (สยาม อรุณศรีมรกต ชุมพร ยุวรี อนงคณ์ หัมพานนท์ และ รัฐพล ศรประเสริฐ ) [157-172]
  คำสำคัญ ชุมชนเข้มแข็ง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  Keywords : community strengthening,  local wisdom,  sustainable development
 • บทที่ 9 วิจารณ์หนังสือ หลังสมัยใหม่นิยมและการอุดมศึกษา (ดรุณี  ชูประยูร) [173-184]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา