วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 (องค์การกับการพัฒนายุคใหม่)

Thursday, 09.06.2012, 03:01am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555 (องค์การกับการพัฒนายุคใหม่)

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 Spy OEE: กระบวนการหาค่าประสิทธิผลโดยรวม (OEE) ด้วยพฤติกรรมเวลา (ทวีชัย อวยพรกชกร) [1-24]
  คำสำคัญ ค่าประสิทธิผลโดยรวม, เทคโนโลยีสมองกล, พฤติกรรมเวลา, ซีเอ็นซี, อุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์ 
  Keywords : OEE, embedded system, time characteristic, CNC, motor factory
 • บทที่ 2 การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวางผัง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับระบบการ เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการเชิงตอบโต้: กรณีศึกษาพื้นทีเมืองรอบสนามบินสุวรรณภูมิ (ศตคุณ โฆษะวินทะ) [25-48 ]
  คำสำคัญ ระบบการเรียนรู้เชิงตอบโต้, การวิเคราะห์ทางการเงิน, ส่วนต่อประสานกราฟิก 
  Keywords : CAAD, financial analysis, Interactive 3D
 • บทที่ 3 ธรรมาภิบาลของภาครัฐ: นัยจาก Worldwide Governance Indicators (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น) [49-64]
  คำสำคัญ ภาครัฐ, ธรรมาภิบาล, ตัวบ่งชี้ธรรมาภิบาล 
  Keywords : Government, Governance, Governance Indicators
 • บทที่ 4 การอธิบายเชิงหน้าที่และโครงสร้างเป็นการอธิบายเชิงสาเหตุหรือไม่ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) [65-88]
  คำสำคัญ การอธิบายเชิงหน้าที่  การอธิบายเชิงโครงสร้าง  การอธิบายเชิงสาเหตุ 
  Keywords : Functional Explanation, Structural Explanation, Causal Explanation
 • บทที่ 5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของหน่วยงานในสถานีตำรวจนครบาล: การวิเคราะห์เส้นทาง (พงษ์เทพ จันทสุวรรณ) [89-116]
  คำสำคัญ :  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ ประสิทธิผล 
  Keywords : Transformational Leadership, Organizational Culture, Learning Organization, Effectiveness 
 • บทที่ 6 นวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในสถาบันการศึกษายุคใหม่ (วรวุฒิ รามจันทร์) [117-138]
  คำสำคัญ :  นวัตกรรม, การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
  Keywords : Innovative Education, Creative Learning
 • บทที่ 7 อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อนันต์  บุญสนอง) [139-160]
  คำสำคัญ องค์การแห่งการเรียนรู้, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ประสิทธิผลองค์การ 
  Keywords : learning organization ,human resource development, effective organization
 • บทที่ 8 วิจารณ์หนังสือ -Democracies in Flux : The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม) [161-176]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา