วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2554 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

Tuesday, 07.17.2012, 07:47am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2554 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม


 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การเมืองของการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีโครงการคลองสวยน้ำใส (สุทธบถ  ซื่อมาก) [1-25 ]
  คำสำคัญ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การเมืองของการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  Keywords : people’s participation, politics of participation, local authority
 • บทที่ 2 ภาพลักษณ์และการสื่อสารแบบปากต่อปากของสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา (เปมิกา  สิริธนานุวัตร และ นิศารัตน์ เอี่ยมกิจ) [27-58]
  คำสำคัญ ภาพลักษณ์ การสื่อสารแบบปากต่อปาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา นักศึกษา 
  Keywords : Image, Word of Mouth communication (WOM), Institute of Technology Ayothaya, Student, Respondents
 • บทที่ 3 การสร้างความเป็นจริงเรื่องประชาธิปไตยผ่านสื่อวิทยุชุมชนของกลุ่มรักเชียงใหม่’51 (ภัทมัย  อินทจักร) [59-84]
  คำสำคัญ การสื่อสารทางการเมือง, วิทยุชุมชนการประกอบสร้างความจริง, ประชาธิปไตย,กลุ่มรักเชียงใหม่’51
  Keywords : PoliticalCommunication, Social Construction of Reality, Democracy, Community Radio, RAK-CHIANG MAI’51
 • บทที่ 4 ดิจิทัล แมกกาซีน : ย้อนอดีต มองปัจจุบัน และเส้นทางสู่โลกอนาคต (ศุภศิลป์  กุลจิตต์เจือวงศ์) [85-10484]
  คำสำคัญ ดิจิทัล แมกกาซีน, แมกกาซีน ออนไลน์, สื่อสิ่งพิมพ์ ออนไลน์, อี แมกกาซีน 
  Keywords : Digital Magazine, Magazine Online, Online Publications, E-Magazine
 • บทที่ 5 ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน (วัฒนา  สุนทรธัย) [105-120] 
  คำสำคัญ : การวิจัยในชั้นเรียน  แบบฝึกหัดเสริมทักษะ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 
  Keywords : Classroom research, mathematical practice, Skill exercises, Change in learning behaviors
 • บทที่ 6 โคลงภาพพระราชพงศาวดารศิลปะและวรรณกรรมภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (บาหยัน  อิ่มสำราญ) [121-156]
  คำสำคัญ โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
  Keywords : The Poems and Paintings of the Royal Chronicle
 • บทที่ 7 คิวบิสม์ในฐานะที่เป็นจุดเปลี่ยนจากศิลปะเหมือนจริงมาสู่นามธรรมเรขาคณิตในศิลปะสมัยใหม่ (สรรเสริญ  สันติวงศ์) [157-183]
  คำสำคัญ คิวบิสม์ จุดเปลี่ยน ศิลปะเหมือนจริง ศิลปะนามธรรม ศิลปะสมัยใหม่ 
  Keywords : cubism, transition, realism, abstract Art, modern Art
 • บทที่ 8 วิจารณ์หนังสือ -วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปากบุ่งและชุมชนใกล้เคียงในตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (พรรณี  บัวเล็ก) [185-195]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา