วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553 ฉบับทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ด้านไอที

Tuesday, 04.19.2011, 07:46am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2553 ฉบับทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ด้านไอที


 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณธิการ
 • บทที่ 1 การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิภัยสึนามิ : กรณีศึกษา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม) [1-34
  คำสำคัญ ทุนทางสังคม  การพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  Keywords : Social Capital , Community - Based Development
 • บทที่ 2 ความสอดคล้องของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกับความต้องการของผู้ประกอบการ (สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง) [ 35-72]
  คำสำคัญ :  ความรู้, ความสามารถ, ทักษะ, ที่ต้องการของผู้ประกอบการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, แนวทางที่ยั่งยืน, บัณฑิต,หลักสูตร, สถาบันอุดมศึกษา  
  Keywords : Abilities, Curriculum, Entrepreneur Expectations, Graduate, Higher Educational Institutes, ICT, Knowledge, Skills, Sustainability Framework 
 • บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) (สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ และจำลอง โพธิ์บุญ) [73-104 ]
  คำสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคม, ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน
  Keywords : Corporate Social Responsibility, factors affecting CSR practices, CSR-DIW
 • บทที่ 4 พฤติกรรมการเปิดรับชมและความต้องการรายการโทรทัศน์ของเด็ก (บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ) [105-123]
  คำสำคัญ :  พฤติกรรมการเปิดรับ รายการโทรทัศน์เด็ก 
  Keywords : Viewing Behavior ;  Children’s Television
 • บทที่ 5 การศึกษาการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออก ประเทศไทย (สยาม อรุณศรีมรกต ชุมพร ยุวรี และ สุพรรณิการ์ กิตติลิขิตศักดิ์) [125-144]
  คำสำคัญ ผลไม้อินทรีย์, การตลาด, ปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้อินทรีย์ 
  Keywords : organic fruits, marketing, problems, factors affecting the organic fruits purchase
 • บทที่ 6 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธิ์) [145-166]
  คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการเรียนการสอน  ความรู้ความเข้าใจ 
  Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, Knowledge and Understanding 
 • บทที่ 7 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี (สยาม  อรุณศรีมรกต และชุมพร ยุวรี) [167-187]
  คำสำคัญ คุณภาพน้ำ, แม่น้ำป่าสัก, ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
  Keywords : Water Quality, Pasak River, Impact of Industry
 • บทที่ 8  แนะนำหนังสือเรื่อง “ต้นแบบนักคิดนวัตกรรม”  (พีรพร  ชอบชื่น)  [189-195]
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา