วารสารร่มพฤกษ์

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 (ฉบับก้าวใหม่ ... โลกไอที)

Tuesday, 04.19.2011, 07:22am

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 (ฉบับก้าวใหม่ ... โลกไอที)

 • ปก
 • กองบรรณาธิการ
 • บทบรรณาธิการ
 • บทที่ 1 การระบุตำแหน่งโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรม mvGPS (วฤษาย์ ร่มสายหยุด) [1-21 ]
  คำสำคัญ :  ติดตามตัว, GPS, โทรศัพท์มือถือ 
  Keywords : Tracking System, GPS, Mobile Phone
 • บทที่ 2 แนวทางการพัฒนา Speech Recognition กับภาษาไทย (ธีราพร เรือนจำรูญ) [23-52 ]
  คำสำคัญ การสื่อสารของมนุษย์, การรู้จำเสียงพูดภาษาไทย, ปฏิสัมพันธ์ 
  Keywords : communication methods for humans, Spoken language, Thai speech recognition
 • บทที่ 3 รู้จักกับ CMMI ในโลกไอที (ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์) [53-82 ]
  คำสำคัญ ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุด, แบบจำลองการปรับปรุงกระบวนการ, แบบจำลองซีเอ็มเอ็มไอ  
  Keywords : best practices, CMMI, process improvement models
 • บทที่ 4 วิทยุชุมชน : การจัดการความรู้ (หรือความจริง) เพื่อชุมชน (เพ็ญประภา ภัทรานุกรม) [83-109 ]
  คำสำคัญ วิทยุชุมชน, ชุมชน, สิทธิการสื่อสารภาคประชาชน   
  Keywords : Community Radio, community development, senses of belonging
 • บทที่ 5 E-learning ก้าวไปสู่ M-Learning ในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดน (ธงชัย  แก้วกิริยา) [ 111-136]
  คำสำคัญ :  การเรียนผ่านระบบ m-learning, การพัฒนาระบบการเรียนการสอน, การพัฒนาเนื้อหาบทเรียน 
  Keywords : e-learning, educational procedure ,m-learning, mobile phone
 • บทที่ 6 ผลประโยชน์จากกฎหมายการประกอบกิจการโทรคมนาคม (คมสัน บุญเทียม) [137-168]
  คำสำคัญ กทช., การผูกขาด, ความไม่เป็นธรรม, โทรคมนาคม 
  Keywords : communication services, fairness, Telecommunication
 • บทที่ 7 แนะนำหนังสือ Semantic Web Programming (วิบูลย์ พฤกษ์ยินดี) [ 169-186]
  คำสำคัญ : การเขียนโปรแกรม  
  Keywords : Web Programming
 • ไฟล์เล่ม

 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา