กองบรรณาธิการ

เจ้าของ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองบรรณาธิการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์สมคิด สมศิริ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์อรุณ ขยันหา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

รองศาสตราจารย์ปรีชา พันธุ์แน่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญพร ชวนเกริกกุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

ที่ปรึกษาด้านภาษา

ดร.ผกาพันธ์ ภูมิจิตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารร่มพฤกษ์

ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์เกษียณราชการ

ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ อาจารย์เกษียณราชการ

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม มหาวิทยาลัยเกริก

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ มหาวิทยาลัยเกริก

รศ.กิติมา สุรสนธิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.จำลอง โพธิ์บุญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผศ.ดร.อะแว มะแส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชธากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.อรสา อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.สุมาลี วงษ์วิทิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย วงษ์ชัยสุวรรณ อาจารย์เกษียณราชการ

รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

รศ.อดุล จาตุรงคกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.บำรุง สุขพรรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ดร.สุทธิภา วงศ์ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.สนอง ดีประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข มหาวิทยาลัยเกริก

ผศ.ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด มหาวิทยาลัยสยาม