คำแนะนำผู้เขียน

คำแนะนำและการส่งบทความ

ขั้นตอนการส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์

1. เป็นบทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. บทความซึ่งเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอื่นๆ มาก่อน

3. ผู้เขียนจะต้องส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Word) โดย

3.1 พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาว 15-20 (หน้า-A4)

3.2 อักษร Cordia New /ขนาดอักษร 16 point (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

3.3 ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยการเว้นที่ว่างของกระดาษ ให้เว้นที่ว่างขอบกระดาษไว้ทั้งสี่ด้าน ดังนี้

- ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ไว้ตามปกติ 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว

- ขอบด้านซ้าย เว้นไว้ 3.75 เซนติเมตร หรือ 1.5 นิ้ว

- ขอบด้านขวาเว้นไว้ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว

- ขอบด้านล่างเว้นไว้ 2.5 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว

3.4 ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด หรือส่งไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Word)

4. รูปแบบการเขียนบทความ ควรเขียนเชิงพรรณาความ หากเป็นบทความที่มาจากงานวิจัยต้องเป็นการเขียนใหม่ โดยหยิบยกประเด็นสำคัญมานำเสนอ และใช้รูปแบบการเขียนที่ไม่ใช่เป็นการย่อจากงานวิจัย

5. การเขียนส่วนสำคัญของบทความควรมีหัวข้อดังนี้

5.1 บทความวิจัย

- ชื่อบทความ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (และขอให้ระบุตำแหน่งหน้าที่ของผู้เขียน)

- บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- บทนำ

- เนื้อหา

- บทสรุป

- เอกสารอ้างอิง

(ดูการเขียนเอกสารอ้างอิง (บทความวารสารร่มพฤกษ์)

5.2 บทความวิชาการ

- ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (และขอให้ระบุตำแหน่งหน้าที่ของผู้เขียน)

- บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- บทนํา

- เนื้อหา

- บทสรุป

- เอกสารอ้างอิง

(ดูการเขียนเอกสารอ้างอิง (บทความวารสารร่มพฤกษ์)

6. หัวข้อในส่วนของเนื้อหาให้ใช้การสร้างหัวข้อตามความจำเป็นที่ต้องการนำเสนอ

7. หากผู้เขียนใช้นามแฝง กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

8. สำหรับบทความปริทัศน์-บทวิจารณ์ผู้เขียนจะต้องแจ้งแหล่งที่มาโดยละเอียด

9. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารเป็นอภินันทนาการ จำนวน 3 เล่ม

10. ส่งบทความถึงบรรณาธิการล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนกำหนดออกวารสารแต่ละฉบับ โดยส่งที่

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ศูนย์วิจัยและพัฒนา เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 402

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ บรรณาธิการประจำฉบับ ดังนี้

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2558

ปีที่ 33 ฉบับ 1 (ตุลาคม 2557- มกราคม 2558) ประเด็น อุตสาหกรรม

รับบทความถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2557

บรรณาธิการ

อ.สมคิด สมศิริ somkid.somsiri88@gmail.com 08-9825-7538

อ.อรุณ ขยันหา hp_polsci@hotmail.com 08-6207-8785

ปีที่ 33 ฉบับ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558) ประเด็น การศึกษาและการท่องเที่ยว

รับบทความถึงสิ้นเดือน เมษายน 2558

บรรณาธิการ

ผศ.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง suwimonv@yahoo.com 08-1632-5622

ผศ.ศรัณพร ชวนเกริกกุล sarunporn_31@hotmail.com 08-1642-5578

ปีที่ 33 ฉบับ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2558) ประเด็น การบริหาร

รับบทความถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2558

บรรณาธิการ

ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม duangthip556@hotmail.com 08-6777-5760

รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น preecha.pannan9@gmail.com 08-1613-3432

อ.จารุวรรรณ อมรศิลสวัสดิ์ ruja_amorn@siamza.com 08-1922-4365