การสมัครสมาชิก

ผู้สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวโหลดใบสมัครสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์ และธนาณัติ จำนวนเงิน 200 บาท ในนาม

ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา

เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

(ใบสมัครสมาชิก)