ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก

วารสารร่มพฤกษ์เป็นวารสารทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)

ประเด็นการรับตีพิมพ์บทความวารสารร่มพฤกษ์ ปี 2559

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559) ประเด็น - วิกฤตการเมือง

เปิดรับบทความถึง : 15 กุมภาพันธ์ 2559

บรรณาธิการ : อาจารย์ปัฐวรรณ อ่วมศรี และ อาจารย์จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์


ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559) ประเด็น - การสื่อสาร : ภาษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี

เปิดรับบทความถึง : 15 กรกฎาคม 2559

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา อารยะเศรษฐากร และ ดร.ดรุณี ชูประยูร


ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ประเด็น - นวัตกรรมการศึกษา

เปิดรับบทความถึง : 15 พฤศจิกายน 2559

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

ลิงค์หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์