ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

   วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์มากกว่าสามทศวรรษ เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอันมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมไทย สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทางวิชาการเพื่อสังคม อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการขยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง และ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งความรู้ที่มาจากผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) โดยจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

    ทั้งนี้ กองบรรณาธิการรับพิจารณาและตีพิมพ์บทความซึ่งไม่เคยเสนอเพื่อขอตีพิมพ์ หรือไม่เคยเผยแพร่ในเอกสารฉบับอื่นๆ มาก่อนหน้านี้ และไม่ใช่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั้นเรียน หรือบทความวิจัยจากงานวิจัยสถาบันโดยบทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์นั้นต้องผ่านการพิจารณาให้ความคิดเห็น และตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่กองบรรณาธิการวารสารฯ คัดสรรก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อย 2 ท่าน บทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยฯ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

      
ตีพิมพ์บทความ
   ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
   ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
   ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

   กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การรับพิจารณาบทความหากบทความในแต่ละฉบับเต็มแล้ว (โดยจะยกไปดำเนินการในฉบับถัดไป ซึ่งการพิจารณารับบทความตามลำดับในการส่งทางระบบ ThaiJO online)

      
วารสารร่มพฤกษ์ (Romphruek Journal) เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ถึงปี พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์