กองบรรณาธิการ

เจ้าของ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก #

ที่ปรึกษา #

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
อาจารย์ ดร.ผกาพันธุ์ ภูมิจิตร


หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  #

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์   พันธุ์แน่น   มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 

กองบรรณาธิการ #

ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตกแต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์   สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  วงศ์สิงห์ทองมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.เชนินทร์  เชน (Chenin chen) มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  สุวรรณโนภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย  แจ่มกระจ่างมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  แก้วละเอียดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรากุล  สุโคตรพรหมมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ  สุขเจริญสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์   นนทนาธรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี ชิ อู (Wu Li-His) Jinwen University Taiwan 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อี ชิน ลิว (Liu Yi-Hsin)Ching-Kuo University Taiwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  สามัคคีธรรมมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หวังคุณ เชนทร์ (Chen,Wang-Kun)มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.ดาวพระศุกร์    ทองกลิ่นมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย