ทีมบรรณาธิการ

เจ้าของ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก #

ที่ปรึกษา #

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์
รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย
อาจารย์ ดร.ผกาพันธุ์ ภูมิจิตร


หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  #

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์   พันธุ์แน่น  มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 

กองบรรณาธิการ #

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตกแต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่นมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุวรรณโนภาสมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่างมหาวิทยาลัยบรูพา ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน กุลสุจริตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.เชนินทร์  เชน (Chenin chen) มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  วงศ์สิงห์ทองมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หวังคุณ เชนทร์มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนตตี  พิพัฒนางกูรมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.ดาวพระศุกร์    ทองกลิ่นมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
อาจารย์ ดร.อรุณี   ศรีพนมวันมหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
  

เจ้าหน้าที่

นางสาว เพชรรัตน์     ศรลัมพ์ มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย