กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ปิ่นตกแต่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
รองศาสตราจารย์ ดร.เชนินทร์ เชน (Cheninchen)
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุวรรณโนภาส
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิ สุขเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลี ชิ อู (Wu Li-His)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.อี ชิน ลิว (Liu Yi-Hsin)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หวันคุนเชนทร์ (Chen,Wang-Kun)
อาจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์
อาจารย์ ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
Jinwen University Taiwan
Ching-Kuo University Taiwan
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย

วารสารร่มพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Romphruek Journal Research and Development, Krirk University 3 Soi Ramintra, Ramintra Rd., Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Subscribe

Sign up for Alerts, Special Offers, Education and Updates.
สงวนสิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก